"Enter"a basıp içeriğe geçin

Evinden Kaçmış Kadını Evine Döndürmek İçin Dua

AŞAĞIDA YAZILI OLAN DUĞADAN 3 AYRI NÜSHA YAZILIR

Bismillahirrahminirrahıym* YedOilabi fevka yedeyye* Ve lillahil emru min kablü ve min ba’dU* Allihümme innes semie semaüke vel erdu erduke ves seblü :seblüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbadü ıbadük* La ilahe illa en te sübbanek* Es’elükellahümme bi nuri celalike ve azıymisültanike en tec’alel büldine vel kura dıykaten ali fülinibni fülinete (yahut) fUlinete binti fdlanete hatta yercia zevcetühu fülanete binti fülinete* Allahftmmec’al aleyhid dünya edıyku min hartil hatemi alel esbaı ve nüfiha fis su ri fe cema•nahüm cem’i* Allihümme hayyir fülanebni ftilinete hatta yercia ila zevcetihi fülinete binti ftilanete kemi bayyeral cemelü fi akılibi vet tayru fi vekirihi vel veledü ali mebabbeti ümmihi hatta yercia beyteba ve mekinebellezi barace minhO ve nüfiba fis sôri fe izi büm minel ecdisi ili rabbihim yensilôn* Kilô yi veyleni men besseni min merkadina, hizi mi veader rabminü ve sadekal mürselôn* in kinet illi sayhaten vabıdeten fe izi hüm cemiy’un ledeyni mubdarun• Ve la tahvihi erduiı veli tahvihi darun veli mekinün hatta yercia ili zevcetihi fülinete binti maanete ve ila mekaniha* Allabümme kemi radedte yusüfe ali ya’kôbe ve kemi radedte musa ili ümmihi* Allihümme yi cimiaş şettiti veya cimian nasi li yevmin li raybe fibi rudde fülinebni ftilinete ala rutinete binti fülinete ve ila mekinihillezi barace minbü vecma’ şenılebii bi şemletihi* inneke ali külli şey’in kadirn bi lutfike ve keramike yi erhamer ribımin*

Bu duadan yazılmış olan üç nüshadan birisini eşinin gelmesini isteyen tar~flardan birisi üzerinde taşır. tkincisini bir mukavaya yapışttrdıktan som:a mavi bir ibrişimle daima rüzgara maruz bir yere asar. Üçüncüsünü orta asından ayrılmış ve içi çıkaralmış bir cevizin içerisine konulup üzeri mumlandıktan sonra e\·ini terk etm i ş eşin dönmesi matlup olan yerde son yattığı yatağ ın baş ı ndan biraz sökerek pamukların arasına veyahut son ayrıl d ığı evin içinde bir yere gömülür.

Geri dönmesi istenen kimsenin acele gelmesi niyetiyle geceleri de bu dua 4 1 kere okunmalıdır. Kısa zamanda hakkında okunan kimse büyük bir ruh buna lımı altında kahr. Dehşetli sıkılır. Kalbi ateşte imi ş gibi evine ve eşine kavuşmak ateşile yanar. Büyük bir pişmanlık ve nedamet duy~. Arada üçüncü bir kad ın veya erkek olsa bile.

Bir önceki yazımız olan Hamile Kalmak İçin Dua başlıklı makalemizde bebek için dua, bebek sahibi olmak için dua ve bebek yapmak için dua hakkında bilgiler verilmektedir.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Sayac